Đã có lỗi xảy ra, xin vui lòng thử lại!

Tập nhãn từ loại Tiếng Việt:

 • root - Gốc
 • Np - Danh từ riêng
 • Nc - Danh từ chỉ loại
 • Nu - Danh từ đơn vị
 • N - Danh từ chung
 • V - Động từ
 • A - Tính từ
 • P - Đại từ
 • R - Trạng từ
 • L - Từ hạn định
 • M - Số từ
 • E - Giới từ
 • C - Liên từ tương hợp
 • CC - Liên từ kết hợp
 • I - Thán từ
 • T - Trợ từ, tiểu từ, từ tình thái
 • Y - Từ viết tắt
 • Z - Từ hình vị
 • X - Các từ không phân loại được

Danh sách quan hệ phụ thuộc:

 • acl - clausal modifier of noun (adjectival clause)
 • advcl - adverbial clause modifier
 • advmod - adverbial modifier
 • amod - adjectival modifier
 • appos - appositional modifier
 • aux - auxiliary
 • case - case marking
 • cc - coordinating conjunction
 • ccomp - clausal complement
 • clf - classifier
 • compound - compound
 • conj - conjunct
 • cop - copula
 • csubj - clausal subject
 • dep - unspecified dependency
 • det - determiner
 • discourse - discourse element
 • dislocated - dislocated elements
 • expl - expletive